ERESC

Direcció en restauració

Certificat de professionalitat de nivell 3.

L'acció té una durada de 740 h.

Horari de de dilluns a divendres 09.00 a 14.30.

 

Data d'inici prevista: Octubre 2016

Consta dels següents mòduls:

 • Administració d’unitats de producció en restauració (150 h.)
 • Disseny de processos de servei en restauració (60 h.)
 • Aprovisionament en restauració (90 h.)
 • Processos econòmics i financers en establiments de restauració (150 h.)
 • Qualitat, seguretat i protecció ambiental en restauració (60 h.)
 • Disseny i comercialització d’ofertes de restauració (90 h.)
 • Logística de catering (60 h.)
 • Anglès professional per a serveis de restauració (90 h.)
 • Mòdul de Formació complementària d’inserció laboral, sensibilització ambiental i igualtat de gènere (10 h.)
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció en restauració (80 h.)

Requisits d'entrada:

- Ser inscrit a l’OT del SOC com a demandant d’ocupació.

- Nivell acadèmic, és necessari acreditar qualsevol de les següents titulacions o certificats:

 • Estar en possessió del títol de Batxiller
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família professional d’Hoteleria i Turisme
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys

En cas de no poder acreditar el nivell acadèmic especificat, serà imprescindible superar una prova de nivell que avali tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Inscripcions

A les oficines centrals de Grameimpuls, Can Xiquet, al carrer Rafael Casanova, 40, Santa Coloma de Gramenet