ERESC

Serveis de restaurant I

Certificat de professionalitat de nivell 2.

L'acció té una durada de 590 h.

Horari de de dilluns a divendres 14.30 a 20.45

 

Data d'inici prevista: Novembre 2016

Consta dels següents mòduls:

 • Servei al restaurant (130 h.)
 • Servei de vins (90 h.)
 • Elaboració i acabat de plats a la vista del client (50 h.)
 • Serveis especials en restauració (80 h.)
 • Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria (60 h.)
 • Anglès professional per a serveis de restauració (90 h.)
 • Formació complementària (10 h.)
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de serveis de restaurant (80 h.)

Requisits d'entrada:

- Ser inscrit a l’OT del SOC com a demandant d’ocupació.

- Nivell acadèmic, és necessari acreditar qualsevol de les següents titulacions o certificats:

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria o Educació General Bàsica (EGB)
 • Certificat de professionalitat de nivell 2
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional d’Hoteleria i Turisme.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o, haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En cas de no poder acreditar el nivell acadèmic especificat, serà imprescindible superar una prova de nivell que avali tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

 

Inscripcions

A les oficines centrals de Grameimpuls, Can Xiquet, al carrer Rafael Casanova, 40, Santa Coloma de Gramenet